CBV Playa Ancha Radio, Chile - 17146.4 kHz
HF-Fax_20101019_1628.jpg
HF-Fax_20101019_1628.jpg
HF-Fax_20101019_1636.jpg
HF-Fax_20101019_1636.jpg
HF-Fax_20101019_1654.jpg
HF-Fax_20101019_1654.jpg