CBV Playa Ancha Radio, Chile - 4228 kHz
hf-fax_20090925_2242.jpg
hf-fax_20090925_2242.jpg
hf-fax_20090925_2303.jpg
hf-fax_20090925_2303.jpg