SH5  2012 SP-DX-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
CT1AOZ13350.57 %
15049.50 %
2
C
C
D
C
C
AB4GG6625.10 %
8528.05 %
3
C
C
D
C
AB1J249.13 %
268.58 %
4
C
D
C
C
C
F1IWH166.08 %
175.61 %
5
C
D
C
C
K0FX103.80 %
103.30 %
6
C
D
D
C
C
E73KM51.90 %
51.65 %
7
C
D
D
C
C
C
E21YDP20.76 %
20.66 %
8
D
C
D
C
C
C
7N2UQC10.38 %
10.33 %
9
D
C
D
D
D
C
C
C
9A206JOY10.38 %
10.33 %
10
D
C
D
C
3Z2X10.38 %
10.33 %
11
C
C
D
C
C
/
C
HA5KN/P10.38 %
10.33 %
12
C
C
D
C
C
C
/
C
EA2CYJ/P10.38 %
20.66 %
13
C
C
D
C
C
C
/
D
WB2RHM/410.38 %
10.33 %
14
C
D
D
C
Z35X10.38 %
10.33 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU