SH5  2012 DL-DX-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 One minute rates
Qs per
minute
Minutes listTotal
307-Jul-2012 12:19   1
207-Jul-2012 11:01   07-Jul-2012 11:04   07-Jul-2012 11:06   07-Jul-2012 11:09   07-Jul-2012 11:10   
07-Jul-2012 11:12   07-Jul-2012 11:14   07-Jul-2012 11:17   07-Jul-2012 11:18   07-Jul-2012 11:21   
07-Jul-2012 11:24   07-Jul-2012 11:25   07-Jul-2012 11:37   07-Jul-2012 11:42   07-Jul-2012 11:54   
07-Jul-2012 12:00   07-Jul-2012 12:01   07-Jul-2012 12:04   07-Jul-2012 12:11   07-Jul-2012 12:15   
07-Jul-2012 12:23   07-Jul-2012 12:35   07-Jul-2012 12:39   07-Jul-2012 12:40   07-Jul-2012 12:44   
07-Jul-2012 12:46   07-Jul-2012 12:49   07-Jul-2012 12:57   07-Jul-2012 13:02   07-Jul-2012 13:05   
07-Jul-2012 13:07   07-Jul-2012 13:10   07-Jul-2012 13:11   07-Jul-2012 13:12   07-Jul-2012 13:16   
07-Jul-2012 13:25   07-Jul-2012 13:27   07-Jul-2012 13:41   07-Jul-2012 13:59   07-Jul-2012 14:00   
07-Jul-2012 14:02   07-Jul-2012 14:23   07-Jul-2012 14:43   07-Jul-2012 14:53   07-Jul-2012 15:02   
07-Jul-2012 15:26   07-Jul-2012 15:38   07-Jul-2012 15:40   07-Jul-2012 15:42   07-Jul-2012 15:51   
07-Jul-2012 15:53   07-Jul-2012 16:02   
52
107-Jul-2012 11:00   07-Jul-2012 11:02   07-Jul-2012 11:03   07-Jul-2012 11:05   07-Jul-2012 11:07   
07-Jul-2012 11:08   07-Jul-2012 11:11   07-Jul-2012 11:13   07-Jul-2012 11:16   07-Jul-2012 11:19   
07-Jul-2012 11:20   07-Jul-2012 11:22   07-Jul-2012 11:23   07-Jul-2012 11:26   07-Jul-2012 11:27   
07-Jul-2012 11:28   07-Jul-2012 11:29   07-Jul-2012 11:30   07-Jul-2012 11:31   07-Jul-2012 11:35   
07-Jul-2012 11:38   07-Jul-2012 11:39   07-Jul-2012 11:43   07-Jul-2012 11:45   07-Jul-2012 11:46   
07-Jul-2012 11:47   07-Jul-2012 11:56   07-Jul-2012 12:02   07-Jul-2012 12:03   07-Jul-2012 12:06   
07-Jul-2012 12:07   07-Jul-2012 12:09   07-Jul-2012 12:10   07-Jul-2012 12:12   07-Jul-2012 12:13   
07-Jul-2012 12:20   07-Jul-2012 12:21   07-Jul-2012 12:22   07-Jul-2012 12:32   07-Jul-2012 12:33   
07-Jul-2012 12:34   07-Jul-2012 12:37   07-Jul-2012 12:38   07-Jul-2012 12:41   07-Jul-2012 12:45   
07-Jul-2012 12:47   07-Jul-2012 12:48   07-Jul-2012 12:50   07-Jul-2012 12:52   07-Jul-2012 12:56   
07-Jul-2012 12:58   07-Jul-2012 12:59   07-Jul-2012 13:00   07-Jul-2012 13:01   07-Jul-2012 13:03   
07-Jul-2012 13:04   07-Jul-2012 13:06   07-Jul-2012 13:08   07-Jul-2012 13:09   07-Jul-2012 13:13   
07-Jul-2012 13:14   07-Jul-2012 13:15   07-Jul-2012 13:17   07-Jul-2012 13:19   07-Jul-2012 13:22   
07-Jul-2012 13:23   07-Jul-2012 13:24   07-Jul-2012 13:26   07-Jul-2012 13:28   07-Jul-2012 13:31   
07-Jul-2012 13:32   07-Jul-2012 13:33   07-Jul-2012 13:34   07-Jul-2012 13:35   07-Jul-2012 13:36   
07-Jul-2012 13:40   07-Jul-2012 13:42   07-Jul-2012 13:44   07-Jul-2012 13:46   07-Jul-2012 13:48   
07-Jul-2012 13:49   07-Jul-2012 13:50   07-Jul-2012 13:51   07-Jul-2012 13:53   07-Jul-2012 13:54   
07-Jul-2012 13:56   07-Jul-2012 13:57   07-Jul-2012 13:58   07-Jul-2012 14:01   07-Jul-2012 14:04   
07-Jul-2012 14:05   07-Jul-2012 14:07   07-Jul-2012 14:08   07-Jul-2012 14:10   07-Jul-2012 14:11   
07-Jul-2012 14:12   07-Jul-2012 14:13   07-Jul-2012 14:14   07-Jul-2012 14:22   07-Jul-2012 14:24   
07-Jul-2012 14:25   07-Jul-2012 14:26   07-Jul-2012 14:27   07-Jul-2012 14:30   07-Jul-2012 14:34   
07-Jul-2012 14:36   07-Jul-2012 14:37   07-Jul-2012 14:39   07-Jul-2012 14:40   07-Jul-2012 14:54   
07-Jul-2012 14:57   07-Jul-2012 15:09   07-Jul-2012 15:10   07-Jul-2012 15:11   07-Jul-2012 15:12   
07-Jul-2012 15:16   07-Jul-2012 15:18   07-Jul-2012 15:19   07-Jul-2012 15:20   07-Jul-2012 15:21   
07-Jul-2012 15:22   07-Jul-2012 15:28   07-Jul-2012 15:36   07-Jul-2012 15:41   07-Jul-2012 15:43   
07-Jul-2012 15:52   07-Jul-2012 15:59   07-Jul-2012 16:05   07-Jul-2012 16:08   07-Jul-2012 16:09   
07-Jul-2012 16:21   07-Jul-2012 16:22   07-Jul-2012 16:29   07-Jul-2012 16:31   07-Jul-2012 16:40   
07-Jul-2012 16:42   07-Jul-2012 16:43   07-Jul-2012 16:51   07-Jul-2012 16:52   07-Jul-2012 16:55   
07-Jul-2012 16:56   07-Jul-2012 16:58   
142
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU